Zasady i Warunki

WPROWADZANIE
Niniejsze Warunki użytkowania regulują korzystanie z tej witryny. Korzystając z tej strony, akceptujesz niniejsze Warunki użytkowania w całości. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami użytkowania lub jakąkolwiek częścią niniejszych Warunków użytkowania, nie możesz korzystać z tej witryny.

Ta strona korzysta z plików cookie. Korzystając z tej witryny i zgadzając się na niniejsze Warunki użytkowania, wyrażasz zgodę na używanie przez www.kentfaith.com.pl plików cookie zgodnie z warunkami Polityki prywatności www.kentfaith.com.pl.

LICENCJA NA KORZYSTANIE Z WITRYNY
O ile nie zaznaczono inaczej, www.kentfaith.com.pl i/lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do witryny i materiałów na niej. Z zastrzeżeniem poniższej licencji, wszystkie te prawa własności intelektualnej są zastrzeżone.

Użytkownik może przeglądać, pobierać (wyłącznie w celu buforowania) i drukować strony, podręczniki użytkownika lub inne informacje o produkcie ze strony internetowej do własnego użytku osobistego, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych poniżej oraz w innych miejscach niniejszych Warunków użytkowania.

NIE WOLNO CI:
Ponowne publikowanie materiałów z tej witryny (w tym ponowne publikowanie w innej witrynie), sprzedawanie, wypożyczanie lub sublicencjonowanie materiałów z tej witryny

Pokazuj publicznie dowolny materiał ze strony

Reprodukować, powielać, kopiować lub w inny sposób wykorzystywać materiałów na tej stronie w celach komercyjnych

Edytować lub w inny sposób modyfikować jakichkolwiek materiałów na stronie

Redystrybuować materiały z tej witryny z wyjątkiem treści wyraźnie i wyraźnie udostępnionych do redystrybucji

DOPUSZCZALNE UŻYCIE
Nie wolno korzystać z tej witryny w jakikolwiek sposób, który powoduje lub może spowodować uszkodzenie witryny lub pogorszenie jej dostępności lub w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z prawem, nielegalny, oszukańczy lub szkodliwy, lub w związku z jakimkolwiek niezgodny z prawem, nielegalny, oszukańczy lub szkodliwy cel lub działanie.

Nie wolno używać tej witryny do kopiowania, przechowywania, hostowania, przesyłania, wysyłania, używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się z (lub są z nimi powiązane) oprogramowania szpiegującego, wirusa komputerowego, konia trojańskiego, robaka, rejestratora naciśnięć klawiszy, rootkita lub innych złośliwe oprogramowanie komputerowe.

Nie wolno przeprowadzać żadnych systematycznych lub automatycznych działań związanych z gromadzeniem danych (w tym między innymi skrobania, eksploracji danych, ekstrakcji danych i zbierania danych) na tej stronie lub w związku z tą witryną bez wyraźnej pisemnej zgody www.kentfaith.com.pl.

Nie wolno używać tej witryny do przesyłania lub wysyłania niezamówionych informacji handlowych.

Nie wolno korzystać z tej strony internetowej w jakichkolwiek celach związanych z marketingiem bez wyraźnej pisemnej zgody www.kentfaith.com.pl.

TREŚCI UŻYTKOWNIKA
W niniejszych Warunkach użytkowania „treści użytkownika” oznaczają materiały (w tym między innymi tekst, obrazy, materiały audio, materiały wideo i materiały audiowizualne), które przesyłasz do tej witryny w dowolnym celu.

Udzielasz www.kentfaith.com.pl ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na używanie, powielanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie i rozpowszechnianie treści użytkownika w dowolnych istniejących lub przyszłych mediach. Przyznajesz również www.kentfaith.com.pl prawo do udzielania sublicencji na te prawa oraz prawo do wniesienia powództwa o naruszenie tych praw.

Treści użytkownika nie mogą być nielegalne ani niezgodne z prawem, nie mogą naruszać praw osób trzecich i nie mogą być podstawą do podjęcia działań prawnych przeciwko tobie lub www.kentfaith.com.pl lub stronie trzeciej (w każdym przypadku zgodnie z obowiązującym prawem) .

Nie wolno przesyłać do witryny żadnych treści użytkownika, które są lub były przedmiotem jakichkolwiek grożących lub faktycznych postępowań prawnych lub innych podobnych skarg.

www.kentfaith.com.pl zastrzega sobie prawo do edytowania lub usuwania wszelkich materiałów przesłanych do tej witryny lub przechowywanych na serwerach www.kentfaith.com.pl, hostowanych lub publikowanych na tej witrynie.

Niezależnie od praw www.kentfaith.com.pl wynikających z niniejszych Warunków użytkowania w odniesieniu do treści użytkownika, www.kentfaith.com.pl nie zobowiązuje się do monitorowania przesyłania takich treści lub publikacji takich treści w tej witrynie.

BRAK GWARANCJI
Ta strona internetowa jest dostarczana „tak jak jest” bez żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. www.kentfaith.com.pl nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do tej strony internetowej lub informacji i materiałów zawartych na tej stronie.

Bez uszczerbku dla ogólności powyższego akapitu, www.kentfaith.com.pl nie gwarantuje, że:
Ta strona będzie stale dostępna lub w ogóle dostępna.
Informacje na tej stronie są kompletne, prawdziwe, dokładne lub niewprowadzające w błąd.

Nic w tej witrynie nie stanowi ani nie ma stanowić porady jakiegokolwiek rodzaju. Jeśli potrzebujesz porady w związku z jakąkolwiek sprawą prawną, finansową lub medyczną, powinieneś skonsultować się z odpowiednim specjalistą.

GRANICE ODPOWIEDZIALNOSCI
www.kentfaith.com.pl nie będzie ponosić wobec Ciebie odpowiedzialności (czy to na mocy prawa kontaktowego, prawa deliktowego lub innego) w związku z treścią, użytkowaniem lub w inny sposób w związku z tą stroną internetową:
W zakresie, w jakim strona internetowa jest udostępniana bezpłatnie, za wszelkie bezpośrednie straty
Za wszelkie straty pośrednie, szczególne lub wtórne
Za wszelkie straty biznesowe, utratę przychodów, dochodów, zysków lub przewidywanych oszczędności, utratę kontraktów lub relacji biznesowych, utratę reputacji lub reputacji lub utratę lub uszkodzenie informacji lub danych.

Te ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie nawet wtedy, gdy firma www.kentfaith.com.pl została wyraźnie poinformowana o potencjalnej stracie.

WYJĄTKI
Żadne z postanowień niniejszej witryny nie wyłącza ani nie ogranicza żadnej gwarancji dorozumianej przez prawo, której wykluczenie lub ograniczenie byłoby niezgodne z prawem, a żadne z postanowień niniejszej witryny nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności www.kentfaith.com.pl w odniesieniu do:
Śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem ze strony www.kentfaith.com.pl
Oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd ze strony www.kentfaith.com.pl
Sprawy, w których wykluczenie lub ograniczenie lub usiłowanie lub rzekome wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności przez www.kentfaith.com.pl byłoby niezgodne z prawem lub niezgodne z prawem.

ROZSĄDNOŚĆ
Korzystając z tej strony internetowej, zgadzasz się, że wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszym zrzeczeniu się odpowiedzialności są uzasadnione.

Jeśli uważasz, że nie są one rozsądne, nie możesz korzystać z tej witryny.

INNE IMPREZY
Akceptujesz, że jako podmiot z ograniczoną odpowiedzialnością, www.kentfaith.com.pl ma interes w ograniczeniu osobistej odpowiedzialności swoich funkcjonariuszy i pracowników. Zgadzasz się, że nie będziesz wnosić żadnych roszczeń osobiście przeciwko funkcjonariuszom lub pracownikom www.kentfaith.com.pl w związku z jakimikolwiek stratami poniesionymi w związku z witryną.

Bez uszczerbku dla powyższego paragrafu, zgadzasz się, że ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności określone w niniejszej witrynie zrzeczenia się odpowiedzialności będą chronić członków zarządu, pracowników, agentów, podmioty zależne, następców, cesjonariuszy i podwykonawców www.kentfaith.com.pl, jak również www.kentfaith.com.pl

POSTANOWIENIA NIEWYKONALNE
Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności jest lub zostanie uznane za niewykonalne zgodnie z obowiązującym prawem, nie wpłynie to na wykonalność pozostałych postanowień niniejszej klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności.

ODSZKODOWANIE
Niniejszym zabezpieczasz www.kentfaith.com.pl i zobowiązujesz się do zabezpieczenia www.kentfaith.com.pl przed wszelkimi stratami, szkodami, kosztami, zobowiązaniami i wydatkami (w tym między innymi kosztami prawnymi i wszelkimi kwotami zapłaconymi przez www.kentfaith.com.pl stronie trzeciej w ramach rozstrzygnięcia roszczenia lub sporu za radą doradców prawnych www.kentfaith.com.pl) poniesionych lub poniesionych przez www.kentfaith.com.pl w wyniku naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania lub w wyniku roszczenia dotyczącego naruszenia dowolnego postanowienia niniejszych Warunków użytkowania .

NARUSZENIA
Bez uszczerbku dla innych praw www.kentfaith.com.pl wynikających z niniejszych Warunków użytkowania, w przypadku naruszenia niniejszych Warunków użytkowania w jakikolwiek sposób, www.kentfaith.com.pl może podjąć takie działania, jakie www.kentfaith.com.pl uzna za właściwe w celu zaradzenia naruszeniu, w tym zawiesić dostęp do zablokowanie dostępu do witryny, blokowanie dostępu do witryny komputerom korzystającym z adresu IP, kontaktowanie się z dostawcą usług internetowych w celu zablokowania dostępu do witryny i/lub wszczęcie postępowania sądowego przeciwko tobie.

ZADANIE
www.kentfaith.com.pl może przenosić, podzlecać lub w inny sposób zajmować się prawami i/lub obowiązkami www.kentfaith.com.pl wynikającymi z niniejszych Warunków użytkowania bez powiadamiania użytkownika lub uzyskiwania jego zgody. Nie możesz przenosić, podzlecać ani w inny sposób zajmować się swoimi prawami i/lub obowiązkami wynikającymi z niniejszych Warunków użytkowania.

ROZDZIELNOŚĆ
Jeżeli postanowienie niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane przez sąd lub inny właściwy organ za niezgodne z prawem i/lub niewykonalne, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Jeśli jakiekolwiek niezgodne z prawem i/lub niewykonalne postanowienie byłoby zgodne z prawem lub wykonalne, gdyby część z nich została usunięta, ta część zostanie uznana za usuniętą, a pozostała część postanowienia będzie nadal obowiązywać.

CAŁOŚĆ POROZUMIENIA
Niniejsze Warunki użytkowania, wraz z Polityką prywatności www.kentfaith.com.pl, stanowią całość porozumienia między Tobą a www.kentfaith.com.pl w odniesieniu do korzystania przez Ciebie z tej witryny i zastępują wszystkie poprzednie umowy dotyczące korzystania z tej witryny.

ZMIANY NASZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA
Jeśli zdecydujemy się zmienić nasze Warunki użytkowania, zaktualizujemy datę modyfikacji Warunków użytkowania poniżej.

GOVERNING LAW
These Terms of Service and any separate agreements whereby we provide you Services shall be governed by and construed in accordance with the laws of UK

Ostatnia modyfikacja: 1.11.2016

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem claire@kentfaith.com.